Smluvní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvyo pronájmu vozidla, uzavřenou téhož dne mezi pronajímatelem a nájemcem („dále jen smlouva o pronájmu vozidla“)

2) Předmětem těchto smluvních podmínek je pronajaté vozidlo určené ve smluvě o pronájmu vozidla.

3) Tyto smluvní podmínky dále určují smluvním stranám základní práva a povinnosti vznikající uzavřením smlouvy o pronájmu vozidla, upravují souhlas nájemce se zpracováváním jeho osobních údajů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezují základní právidla pro zajišťování pohledávek společnosti pro případy nedodržení závazků klienta či společnosti.

II. Práva a povinnosti nájemce

1) Nájemce je oprávňen předat vozidlo, jež je předmětem smluvních podmínek, třetí osobě pouze s píseným souhlasem pronajímatele.

2) Nájemce je povinen po dobu trvání pronájmu vozidla, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, pečovat o toto svěřené vozidlo s péčí řádného hospodáře, pravidelně provádět běžnou kontrolu technického stavu vozidla a stavu provozních kapalin. V případě, že nájemce objeví nebo s vynaložením přiměřeného úsilí měl objevit na tecnickém stavu vozidla nebo na stavu provozních kapalin zjevnou vadu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pronajímatele, který závadu odstraní. To neplatí pro stav pohonných hmot.

3) Neseznámí-li nájemce pronajímatele o závadách uvedených výše v tomto odstavci, ručí za případné poškození pronajatého vozidla, nájemce nese odpovědnost za veškeré přestupky, jený byly vozidlem, které je předmětem těchto smluvních podmínek, v době trvání smlouvy o pronájmu spáchány.

4) Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, čisté a ve stavu, v jakém byo vozidlo při převzetí nájemcem a to s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

5) Nájemce je povinen předat pronajímateli vozidlo, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, do času a data, které jsou ve smlouvě o pronájmu vozidla jako čas a datum vrácení vozidla.

III. Práva a povinnosti pronajímatele

1) Na upozornění nájemce je pronajímatel povinen bez zbytečného odkladu odstranit závady na vozidle, které brání jeho řádnému užívání nebo by svou povahou mohli vozido poškodit, jak je uvedeno v čl.II odst.1. těchto smluvních podmínek.

2) V případě, že nájemce nesplní svou povinnost vyplívající z čl. II odst.4 těchto smluvních podmínek, a to i po telefonické výzvě na telefonní číso nájemce, které je uvedeno ve smlouvě o pronájmu vozidla, vyhrazuje si pronajímatel právo odtáhnout vozidlo, jenž je předmětem smlouvy o pronájmu vozidla, na náklady nájemce.

IV. Sankce

1) Pro případy nedodržení povinnosti nájemce uvedené v článku II odst. 4 těchto smluvních podmínek se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000,-Kč za každý započatý den následující po dni vrácení vozidla, uvedeného ve smlouvě o pronájmu vozidla. Tato smluvní pokuta je splatná do týdne, a to do rukou pronajímatele nebo na bankovní účet pronajímatele, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě o pronájmu vozidla.

2) Nevrátí-li nájemce vozidlo, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, ve stavu, který je uveden v čl. II odst. 3 těchto smluvních podmínek, bude stav /dokumenty/smluvni-podminky.docx'>Stáhnout smluvní podmínky